skip to Main Content
PL | EN | DE

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.4homespace.pl prowadzonym przez firmę: Usługi Finansowo Handlowe Przemysław Witas, z siedzibą w Katowicach 40-018, ul. Graniczna 49A/26, NIP: 9542604704, Regon: 241367337.

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Internetowego.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – Przemysław Witas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Finansowo Handlowe Przemysław Witas, z siedzibą w Katowicach 40-018, ul. Graniczna 49A/26, NIP: 9542604704, Regon: 241367337.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.4homespace.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Dostawca – pracownik firmy kurierskiej lub sprzedającego dostarczający zamówiony towar.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.4homespace.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.4homespace.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.4homespace.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§3 Składanie zamówień

 1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.
 2. Wszystkie ceny w sklepie internetowym są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklepu internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4.
 6. Sprzedawca dokona weryfikacji dostępności Towaru w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować złożonego zamówienia, poinformuje niezwłocznie Klienta o zaistniałych okolicznościach.
 7. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca zaproponuje Klientowi anulowanie całości zamówienia lub realizację tylko części zamówienia zgodnie z dostępnym towarem w magazynie.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§4 Dostawa towarów

 1. Towary wysyłamy wyłącznie do Klientów na terenie Polski.
 2. Istnieje możliwość wysyłki poza terytorium Polski po uprzednim uzgodnieniu warunków dostawy w korespondencji mailowej – info@4homespace.com.
 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość dostarczenia towaru przez Sprzedającego lub dokonanie odbioru osobistego przez Klienta w uzgodnionym terminie i miejscu.
 5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy określony w dniach roboczych. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) zgodnie z informacją podaną przy każdym towarze na stronach serwisu.
 7. Klient powinien otworzyć i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletnej przesyłki Klient powinien spisać właściwy protokół przy udziale Dostawcy.

§5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy potwierdzenie zakupu w formie rachunku.
 2. Płatność za zamówiony towar dokonywana jest przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Konsument powinien zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Usługi Finansowo Handlowe Przemysław Witas ul. Panewnicka 228i, 40-772 Katowice.
 4. Konsument ma obowiązek dokładnie zabezpieczyć zwracany towar na czas transportu.
 5. Jeśli towar nie będzie uszkodzony, Sprzedający niezwłocznie zwróci Konsumentowi należność na numer rachunku bankowego, który wskaże w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 6. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku towarów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Klient powinien otworzyć i sprawdzić Towar przyjmowany od Dostawcy w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Klient spisuje z Dostawcą protokół uszkodzeń.
 2. Warunkiem złożenia reklamacji na uszkodzenie towaru, jest przysłanie wraz z reklamacją spisanego wyłącznie w momencie odbierania towaru protokołu uszkodzeń, zgodnie z zapisem ust.1.
 3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego rozpakowania mebli wykonanych w całości lub częściowo z drewna, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
 4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia jego dostarczenia. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Usługi Finansowo Handlowe Przemysław Witas ul. Panewnicka 228i, 40-772 Katowice. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta. b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedacy na adres info@4homespace.com c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 5. Szczegóły polityki cookies znajdują się na podstronie www.4homespace.pl/polityka-cookies/

§9 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data publikacji: 18.07.2016r.